گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شیراز در راستای بین المللی سازی دانشگاه در زمینه های مختلف از جمله ایجاد همکاریهای علمی با دانشگاه های خارجی، جذب دانشجویان خارجی، جذب نخبگان خارج از کشور و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بین المللی فعالیت می نماید.